VOOR 11:00 BESTELD, VANAVOND BEZORGD!

ALTIJD EEN GRATIS KAARTJE BIJ HET BOEKET

Gratis bezorging,
vanaf €50,-

Vóór 11:00 uur besteld,
vanavond bezorgd!

Gratis kaartje
meesturen

GRATIS KAARTJE MEESTUREN

VOOR 11:00 BESTELD, VANAVOND BEZORGD!

GRATIS BEZORGING, VANAF 50 EURO

Algemene Voorwaarden

.   Aanbiedingen en overeenkomsten.

 • Alle door of namens Uwbloemenman.nl mondeling of in brochures, website, dag- of weekbladen, periodieken, aankondigingen, brieven, gedane aanbiedingen terzaken van prijzen, offertes, leveringstermijnen e.d. zijn geheel vrijblijvend en voor Uwbloemenman.nl op geen enkele wijze bindend, tenzij anders vermeld.
 • Overeenkomsten welke al dan niet door bemiddeling van tussenpersonen zijn aangegaan, worden eerst door schriftelijke bevestiging door Uw bloemenman voor hem bindend.
 • Bij prijsopgave bestaat geen verplichting voor Uwbloemenman.nl tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
 • Wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst, van welke aard dan ook, schriftelijk of mondeling door of namens de wederpartij aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, kunnen de wederpartij extra door Uwbloemenman.nl in rekening worden gebracht.

Overmacht.

 • Wanneer door overmacht niet kan worden geleverd conform de overeenkomst, moet Uwbloemenman.nl dit de koper zo snel mogelijk met schriftelijke bevestiging melden, zulks zonder tot betaling van enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn.
 • Uwbloemenman.nl kan in geval van overmacht -na overleg met de koper- de overeenkomst opzeggen dan wel de levering opschorten, tot aan het tijdstip waarop de overmachtssituatie ophoudt te bestaan.
 • Indien in geval van opschorting de levering meer dan vijf dagen vertraging ondervindt, is de koper bevoegd schriftelijk mede te delen de koopovereenkomst als ontbonden te beschouwen.
 • Als overmacht wordt beschouwd de hierna genoemde en soortgelijke omstandigheden:
  1. Late of kwalitatief onacceptabele levering van toeleveringsbedrijven;
  2. Belemmerende maatregelen van overheidswege;
  3. Geheel of gedeeltelijke staking of storing in een extern vervoersapparaat;
  4. Rellen en andere ongeregeldheden die de tijdige uitvoering van overeenkomst verhinderen.

Levering.

 • De levering wordt steeds geacht te geschieden op het adres van de ontvanger, tenzij anders is bepaald. Het vervoer naar het adres van de ontvanger geschiedt voor en risico van de afnemer en zo Uwbloemenman.nl niet zelf vervoerd, de vervoerder.
 • Tenzij voor zover hierover tussen Uwbloemenman.nl en de afnemer afspraken zijn gemaakt, wordt de route en het middel van vervoer naar beste weten gekozen. Uwbloemenman.nl zal voor de gemaakte keuze niet aansprakelijk zijn, tenzij de afnemer zou aantonen, dat aan Uwbloemenman.nl opzet of grove schuld te verwijten valt.
 • Overeengekomen leveringsdagen zullen door Uwbloemenman.nl zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch overschrijding daarvan maakt Uwbloemenman.nl niet aansprakelijk en geeft niet het recht de overeenkomst te annuleren. Uwbloemenman.nl zal te laat geleverde bloemproducten vervangen door kosteloos opnieuw te bezorgen.
 • Uwbloemenman.nl behoudt zich het recht voor orders niet uit te voeren indien de koper vorige leveringen niet binnen overeengekomen betalingstermijn heeft betaald. Uwbloemenman.nl is niet aansprakelijk voor eventuele schade bij koper ten gevolge van het niet tijdig leveren.
 • Uwbloemenman.nl is aansprakelijk voor de levering tot deze de klant bereikt heeft.

De bezorging.

 • Bezorgkosten kunnen verhoogt worden in geval van meer dan 3 boeketten op 1 afleveradres op dezelfde bezorgdatum. Een hoger bezorgtarief zal in samenspraak met de koper worden overeengekomen.
 • Wij bezorgen niet op zondag. Dit word automatisch de volgende dag.

Retourneren/ Herroepingsrecht

 • Bloemen, planten en arrangementen van Uwbloemenman zijn uitgesloten van herroepingsrecht, gezien de het feit dat deze snel kunnen verouderen.

 • Uwbloemenman geeft echter wel vijf dagen versgarantie. Al uw bloemen geleverd door Uwbloemenman behoren na vijf dagen nog vers in de vaas te staan. Mocht dit niet het geval zijn, dan vragen wij u een foto van het boeket naar info@uwbloemenman.nl te sturen. Een medewerker van ons zal beoordelen of het boeket daadwerkelijk niet meer vers is en samen met u een passende oplossing zoeken.

 • Overige producten: De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De kosten van het retourneren is echter wel voor de consument. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Smeitink Bloemen en Planten V.O.F. Kruisboog 29, 3905 TE Veenendaal info@uwbloemenman.nl 0318796035) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.

De betaling.

 • Particulieren dienen via Ideal te betalen.
 • Bedrijven kunnen na goedkeuring door de klantenservice van Uwbloemenman.nl op factuurbasis opdrachten plaatsen.
 • Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien deze termijn wordt overschreden, wordt de koper geacht rechtswege in verzuim te zijn en heeft Uwbloemenman.nl het recht wettelijke rente in rekening te brengen van het ogenblik af, dat de koper in verzuim is, onverminderd de aan Uwbloemenman.nl verder toekomende rechten.
 • Alle betalingen moeten zonder aftrek of schuldvergelijk, dit laatste ingeval van faillissement dan wel verlening van surseance van betaling aan de koper, geschieden door storting of overschrijving op een door Uwbloemenman.nl aan te wijzen bankrekening.
 • In geval van niet, dan wel niet tijdig betaling, komen voor rekening van de koper alle koste, zowal buiten rechtelijk als rechtelijk kosten, die Uwbloemenman.nl in verband met inning van zijn vorderingen maakt, waarin tevens begrepen extra administratiekosten. De buiten gerechtelijke kosten bedragen minimaal 20 % van het factuurbedrag met een minimum van EUR 30,00 –

Klachten.

 • De te leveren produkten dienen te voldoen aan de normale geldende kwaliteitsnormen voor de betreffende bloemkwekerijprodukten.
 • Klachten betreffende zichtbare gebreken aan de geleverde produkten dienen, direct na constatering of in elk geval binnen 24 uur na ontvangst, per telefoon, fax of e-mail, aan  Uwbloemenman.nl te worden gemeld.
 • Klachten die betrekking hebben op bepaalde leveringen, oefenen geen invloed uit op voorafgaande of latere leveringen en geven geen recht betaling voor de betreffende of voorafgaande of latere levering te weigeren.
 • Gebreken bij een deel van het geleverde geven de koper geen recht tot afkeuring van de gehele geleverde partij.